บางทีก็สงสัยว่า เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

จุดที่สามารถแปลกฎหมายได้อย่างสบายๆ
2 มาตรา 25 นาที

ขอแบ่งปันให้ทุกคนศึกษาวิธีแปลของผมไว้เป็นแนวทางนะครับ ลองนำไปปรับใช้กับสไตล์ของตัวเองดูนะครับ

และขอเป็นกำลังใจให้คนที่ยังแปลไม่ได้ แม้วันนี้เราจะยังแปลไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแปลไม่ได้ตลอดไปครับ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

มาตรา 76 ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ

(1) ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

(2) ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน

(3) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง

(4) เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

(5) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

仏暦2541年タイ国労働者保護法

第76条下記の目的以外使用者は労働者の給料・過勤務手当・休日出勤手当・休日出勤の過勤務手当を天引きを禁止する。

(1) 労働者が払わないといけない税金又はその他の法律上決められた料金を支払う

(2) 労働規約に従い、労働組合の会費を支払う

(3) 労働者の事前の承認に従い、労働者だけの利益のための返済又は、貯蓄融資協同組合のようなその他協同組合の返済又は、貯蓄融資協同組合の借金の返済を支払う

(4) 労働者の承認に従い、労働者の重大な油断又は、行為的に使用者に払う損害賠償又は、第10条の保証金を支払う

(5) 貯蓄基金関係の協約に従う貯金

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

มาตรา 20 เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้าง ทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้าง แรงงานนั้นจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า

仏暦 2518 年タイ国労使関係法

第20条労働協約が有効になった場合は、使用者が労働者に対して、より利益になることを除いて、労働協約に反する雇用契約を結ぶことを禁止する。

満席前に日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯก่อนเต็ม! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่
2024年05月11日(土) 18:00~21:00 (地図)
11/May/2024(Sat) 18:00~21:00 (แผนที่)


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2024 All Rights Reserved.