แบ่งปันคำศัพท์ บัญชี ไทยญี่ปุ่นครับ 

แบ่งปันคำศัพท์ บัญชี ไทยญี่ปุ่นครับ
ถ้าชอบช่วยกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

会計用語 日本語タイ語

RyanSunSensei เปิดรับสมัครคอร์สติว N1-N2 อยู่ครับรายละเอียดที่ลิ้งค์นี้
http://www.ryansunsensei.com/archives/6203

1 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ Net Profit (Loss) 純損益 じゅんそんえき
2 กำไรสุทธิ Net Profit 純利益 じゅんりえき
3 ขาดทุน สุทธิ Net Loss 純損失 じゅんそんしつ
4 กำไรขั้นต้น Gross Profit 粗利 あらり
5 กำไรขั้นต้น Gross Profit 荒利 あらり
6 กำไรสะสม Retained Earnings 内部留保 ないぶりゅうほ
7 กำไรสะสม Retained Earnings 未処分利益 みしょぶんりえき
8 กำไรสะสม Retained Earnings 留保利益 りゅうほりえき
9 กระดาษทำการ Work Sheet 精算表 せいさんひょう
10 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี Deferred Costs 繰り延べ原価 くりのべげんか
11 งบดุล Balance Sheet バランスシート
12 งบดุล Balance Sheet 貸借対照表 たいしゃくたいしょうひょう
13 งบกำไรขาดทุน Income Statement 損益計算書 そんえきけいさんしょ
14 งบทดลอง Trial Balance 試算表 しさんひょう
15 เงินสดย่อย Petty Cash 小口現金 こぐちげんきん
16 ดอกเบี้ยจ่าย Interest Expenses 支払利息 しはらいりそく
17 ต้นทุนขาย Cost of Sales 売上原価 うりあげげんか
18 ต้นทุนร่วม Joint Costs 結合費用 けつごうひよう
19 ต้นทุนร่วม Joint Costs 連結コスト れんけつコスト
20 ตั๋วเงินรับ Notes Receivable 受取手形 うけとりてがた
21 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว Issued and Paid-up Share Capital 発行済みおよび払い込み済み 資本金 はっこうずみおよびはらいこみずみしほんきん
22 ทุนเรือนหุ้น Capital Stock 株式資本 かぶしきしほん
23 บัญชีแยกประเภท Ledger 元帳 もとちょう
24 ใบลดหนี้ Credit Note 貸方票 かしかたひょう
25 ใบลดหนี้ Credit Note クレジットノート
26 ใบเพิ่มหนี้ Debit Note 借方票 かりかたひょう
27 ใบเพิ่มหนี้ Debit Note デビットノート
28 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax 源泉課税 げんせんかぜい
29 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax 源泉徴収税 げんせんちょうしゅうぜい
30 รายได้ค้างรับ Accrued Incomes 未収収益 みしゅうしゅうえき
31 รายได้ค้างรับ Accrued Incomes 未収利益 みしゅうりえき
32 รายได้รับล่วงหน้า Deferred Incomes 前受収益 まえうけしゅうえき
33 รายได้รับล่วงหน้า Deferred Incomes 繰延収益 くりのべしゅうえき
34 รายได้รับล่วงหน้า Deferred Incomes 前受利益 まえうけりえき
35 รายได้รับล่วงหน้า Deferred Incomes 繰延利益 くりのべりえき
36 สมุดรายวันจ่ายเงิน Cash Disbursements Journal 現金帳 げんきんちょう
37 สมุดรายวันจ่ายเงิน Cash Disbursements Journal 現金出納帳 げんきんすいとうちょう
38 สมุดรายวันซื้อ Purchases Journal 仕入仕訳帳 しいれしわけちょう
39 สมุดรายวันทั่วไป General Journal 普通仕訳帳 ふつうしわけちょう
40 สมุดรายวันทั่วไป General Journal (一般)仕訳帳 (いっぱん)しわけちょう
41 สมุดรายวันรับเงิน Cash Receipts Journal 現金収入仕訳帳 げんきんしゅうにゅうしわけちょう
42 สมุดแยกประเภททั่วไป General Ledger 総勘定元帳 そうかんじょうもとちょう
43 เงินสำรอง Reserve 積立金 つみたてきん
44 เงินสำรองตามกฎหมาย Legal Reserve 法定積立金 ほうていつみたてきん
45 หนี้สงสัยจะสูญ Doubtful Debt 貸倒予想 かしだおれよそう
46 หนี้สงสัยจะสูญ Doubtful Debt 貸倒引当金 かしだおれひきあてきん
47 หนี้สูญ Bad Debt 不良債権 ふりょうさいけん
48 สิทธิในการเรียกร้องเงิน 債権 さいけん
49 เจ้าหนี้ 債権者 さいけんしゃ
50 หน้าที่ในการชำระเงิน 債務 さいむ
51 ลูกหนี้ 債務者 さいむしゃ
52 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น Statement of Changes in Shareholders is Equity 株主持ち分変動表 かぶぬしもちぶんへんどうひょう
53 งบกำไรขาดทุน Income statement 損益計算書 そんえきけっさんしょ
54 งบดุล Balance sheet 貸借対照表 たいしゃくたいしょうひょう
55 กระแสเงินสด Cash flow 現金流量 げんきんりゅうりょう
56 กระแสเงินสด Cash flow キャッシュフロー きゃっしゅふろー
57 งบการเงินรวม Consolidated financial statement 連結財務諸表 れんけつざいむしょひょう
58 งบการเงินรวม Consolidated financial statement 連結財務三表 れんけつざいむさんひょう
59 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 配当方針 はいとうほうしん
60 การเลือกกรรมการบริษัท election of directors 取締役の選任 とりしまりやくのせんにん
61 ค่าสอบบัญชี audit fee 監査報酬 かんさほうしゅう
62 ค่าสอบบัญชีปีก่อน audit fees previous years 昨年度監査報酬 さくねんどかんさほうしゅう
63 ตลอดทั้งปี 通年 つうねん
64 ตลอดทั้งปีGDP เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.9 通年でGDP成長率2.9%に止まった つうねんでGDPせいじょうりつ2.9%にとまった
65 ไตรมาส (ที่จริงแปลว่า 1 ใน 4 ส่วน) three months, quarter 四半期 しはんき
66 ไตรมาสที่หนึ่ง (ที่จริงแปลว่า 1 ใน 4 ส่วน) 第1四半期 だいいちしはんき
67 การบริโภคในภาคประชาชน 個人消費 こじんしょうひ
68 เอกชน 民間 みんかん
69 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาคเอกชน 民間設備投資 みんかんせつびとうし
70 สาธารณะ public 公共 こうきょう
71 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 公共設備投資 こうきょうせつびとうし
72 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 前年比マイナスとなり ぜんねんひまいなすとなり
73 ทำให้รุนแรงขึ้น intensify 激化する げきかする
74 การประท้วงต่อต้านรัฐบาลรุนแรงที่รุนแรงขึ้น 反政府デモの激化 はんせいふでものげきか
75 ยืดเยื้อ 長期化 ちょうきか
76 ชะงักงัน 停滞 ていたい
77 ล่าช้า 滞る とどこおる
78 เกิดความล่าช้าในการลงทุนของภาครัฐ 公共投資も滞る こうきょうとうしもとどこおる
79 ภาวะชะงักงันทางการเมือง 政治の停滞 せいじのていたい
80 สภาพเศรษฐกิจ 景気 けいき
81 ภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ 景気の停滞 けいきのていたい
82 กำไรสุทธิก่อนหักภาษี pretax profit 経常利益 けいじょうりえき
83 ทุนสำรอง reserve (accounting) 引当金 ひきあてきん
84 เพิ่ม add up 計上する けいじょうする
85 ส่องดู 鑑みる かんがみる
86 พิจารณา 鑑みる かんがみる
87 เพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่3 capital increase through third-party allocation 第三者割当増資 だいさんしゃわりあてそうし
88 เงินทุนหมุนเวียน working capital 運転バランス えんてんばらんす
89 กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน cash flow from operation 営業キャッシュフロー けいえいきゃっしゅふろー
90 สินทรัพย์ถาวร 固定資産 こていしさん
91 สินทรัพย์หมุนเวียน 流動資産 りゅうどうしさん
92 ค่าเสื่อม 償却費 しょうきゃくひ
93 มูลค่าคงเหลือ 簿価 ぼか
94 ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ 暖簾 のれん
95 ค่าใช้จ่ายคงที่ 固定費 こていひ
96 ค่าใช้จ่ายผันแปร 変動費 へんどうひ
97 ต้นทุน コスト こすと
98 ราคาขาย プライス ぷらいす
99 ราคาต่อหน่วย 単価 たんか
100 ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 資材費 しざいひ
101 ภาษีสินทรัพย์ภาวร 固定資産税 こていしさんぜい

今すぐ申し込んで日本語能力試験に合格する!
คลิกที่นี่! เพื่อสมัครสอบวัดระดับให้ผ่าน (แผนที่)
Line: O86O4O2881m (ตอบคำถามทางข้อความเท่านั้น)
shuugou_shashin

หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました。” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

講師の成績 N1 176/180 คะแนนของผู้สอน N1_176_ten_shomeisho
この記事が気に入って頂けましたらシェアをお願いいたします とても励みになります
หากท่านชื่นชอบบทความนี้ ขอความกรุณาช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะ関連記事

vocabulary

วันก่อนตอนกำลังสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ N2

ก็ได้รับคำถามจากนักเรียนอีกแล้วครับ คำถามคือ 不 ก

記事を読む

日本の本

หนังสือลังใหม่จากญี่ปุ่น อาหารสมองเพื่ออนาคต

หนังสือลังใหม่จากญี่ปุ่น อาหารสมองเพื่ออนาคต

記事を読む

用語集 単語集

แจกคำศัพท์ N1 บทเรียนการอ่านเก่าๆ บทที่ 5

By: popofatticus[/caption] 1 非常ベル ひじょうべる สัญญา

記事を読む

時1

แชร์บทความเก่าๆ

แชร์บทความเก่าๆ

記事を読む

教案

รวมคำกริยาจากตำรามินนะโนะนิฮงโกะ ช่วยกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะครับ

รวมคำกริยากลุ่ม 1 จากตำรามินนะโนะนิฮงโกะ http://k

記事を読む

歯

เซนเซเคยแปลเอกสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุฟันหัก

เซนเซเคยแปลเอกสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุฟันหัก แล้วเคร

記事を読む

通訳が覚えるべき単語 คำศัพท์น่าจำสำหรับล่าม

見積書                みつもりしょ                ใบเสนอร

記事を読む

漢字N1

วันหยุดทั้งที ลองมาซ้อมมือกันหน่อยไหมครับ

คันจิ N1 เก็งจากการอ่านตำราหลายๆเล่มครับ ไลค์ แล

記事を読む

Study

คำศัพท์วันนี้ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

松虫 まつむし = จิ้งหรีดทองแดง 青松虫 あおまつむし = แมงมัน 蟋蟀

記事を読む

Studying

รวบรวมมาจากหนังสือ

#คำศัพท์ #TPS TPS MANUAL 2011 ผมไม่ได้แปลเอง

記事を読む

今すぐ申し込んで日本語能力試験に合格する!
คลิกที่นี่! เพื่อสมัครสอบวัดระดับให้ผ่าน (แผนที่)
Line: O86O4O2881m (ตอบคำถามทางข้อความเท่านั้น)
shuugou_shashin

หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました。” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

講師の成績 N1 176/180 คะแนนของผู้สอน N1_176_ten_shomeisho
test7
รับสมัครคอร์สจำลองสอบ文字語彙文法、読解 N1,N2●✩ใช้ความสามารถที่มี ทำคะแนนสูงสุดเท่าที่จะทำได้

เรียน 8 ชั่วโมง คอร์สสอนวิธีทำ

学習
แนวคิดการพัฒนานักเรียนในแบบของไรอั้นสุนเซนเซ 

แนวคิดการพัฒนานักเรียนในแบบของไรอั้

法律 翻訳
แชร์มาจากเพจล่ามอิสระครับ

แชร์มาจากเพจล่ามอิสระครับ คิดว่าน่

測定器具関係単語用語集 計測器
แบ่งปันคำศัพท์เครื่องมือวัดครับ 測定器具・計測器関係 単語用語集

เซ็นเซอร์ตรวจจับชิ้นงานเต็ม フル

学校
ตอนเรียนมหาวิทยาลัย กว่าจะเข้าใจคำพวกนี้หมดก็ไปช่วงปีสองปีสามแล้ว

ตอนเรียนมหาวิทยาลัย กว่าจะเข้าใจคำพ

เมื่อเร็วๆนี้เซนเซได้มีโอกาสดูรายการที่น่าสนใจคือรายการ 頭脳王 ของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อเร็วๆนี้เซนเซได้มีโอกาสดูรายการที่น่าสนใจคือรายการ 頭脳王 ของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆนี้เซนเซได้มีโอกาสดูรายกา

→もっと読む

 • 今すぐ申し込んで日本語能力試験に合格する!
  คลิกที่นี่! เพื่อสมัครสอบวัดระดับให้ผ่าน (แผนที่)
  Line: O86O4O2881m (ตอบคำถามทางข้อความเท่านั้น)
  shuugou_shashin

  หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました。” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

  講師の成績 N1 176/180 คะแนนของผู้สอน N1_176_ten_shomeisho
PAGE TOP ↑